Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής

  1. Όροι και προϋποθέσεις

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές παραγγελίες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά σε γραπτή μορφή. Γενικοί ή ειδικοί όροι αγοράς του πελάτη αποκλείονται εκτός εάν τους αναγνωρίσαμε εγγράφως. Αποκλείονται ακόμη και εάν εκτελέσουμε την παράδοση ανεπιφύλακτα γνωρίζοντας τους αντίθετους ή αποκλίνοντες από τους δικούς μας όρους του πελάτη.

  1. Όροι προσφοράς και παράδοσης

Οι προσφορές μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι προφορικές δηλώσεις των εκπροσώπων μας είναι δεσμευτικές για εμάς μόνον κατόπιν γραπτής επιβεβαίωσης μας. Τα συμβόλαια εκτελούνται μόνο με γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας. Φαξ, E-mail ή άλλη απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων είναι επίσης αποδεκτά. Οι υπάλληλοί μας δεν έχουν εξουσιοδότηση να συνάπτουν συμφωνίες ή υποσχέσεις που υπερβαίνουν το περιεχόμενο της γραπτής σύμβασης ή αλλάζουν τους γενικούς όρους παράδοσης και πληρωμής σε βάρος της εταιρείας. Οι εικόνες, τα σχέδια, τα βάρη και οι μετρήσεις του προϊόντος στην προσφορά υπολογίζονται κατά προσέγγιση, εκτός εάν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία.
Διατηρούμε τα πνευματικά δικαιώματα στην εκτίμηση του κόστους, τα σχέδια και άλλα έγγραφα και δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους. Σε περίπτωση σύμβασης τμηματικών παραδόσεων, η παράδοση πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε τιμολόγιο για τα αγαθά.

3. Παρακράτηση κυριότητας

Μέχρι αποπληρωμής του εμπορεύματος παραμένει η κυριότητά μας επ’ αυτού.

Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πελάτη, κυρίως επί καθυστέρησης πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να πάρουμε πίσω τα εμπορεύματα δίχως προηγουμένως να προβούμε σε δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα προϊόντα. Η ανάκτηση από εμάς των προϊόντων που είχαν αρχικώς παραδοθεί δεν συνιστά υπαναχώρηση από την σύμβαση εκτός εάν εγγράφως το έχουμε δηλώσει. Κατόπιν παραλαβής των παραδοθέντων εμπορευμάτων δυνάμεθα να προβούμε σε περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών. Τα έξοδα ανάκτησης των εμπορευμάτων καταλογίζονται στις υποχρεώσεις του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει με δικά του έξοδα κατά την διάρκεια της παρακράτησης της κυριότητας να διατηρεί το εμπόρευμα ακέραιο και να το ασφαλίζει για την αξία νέου κατά τους κινδύνους κλοπής, φωτιάς, πλημμύρας και λοιπούς. Ο ίδιος υποχρεούται άμεσα να μας ενημερώνει εγγράφως για τυχόν ενέχυρα ή άλλες παρεμβολές τρίτων, οι οποίες θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την άσκηση της κυριότητας μας, να μας παρέχει άμεσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την άσκηση των αξιώσεών μας καθώς και να μας παραδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Περαιτέρω οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση και την διατήρηση της κυριότητας μας.

Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, ο πελάτης πουλήσει το εμπόρευμα και το εμπόρευμα ενσωματωθεί σε άλλο κινητό πράγμα, καθιστάμεθα συνιδιοκτήτες του πράγματος αυτού ανάλογα με την αξία που έχει το ενσωματωμένο εμπόρευμά μας.

  1. Όροι παράδοσης

Ο κίνδυνος για απώλεια, καταστροφή του εμπορεύματος ή πρόκληση ζημίας σε αυτό μεταβαίνει στον πελάτη από τη στιγμή που το εμπόρευμα τίθεται στη διάθεση του προς παραλαβή στις αποθήκες μας, μιας και ο πελάτης έχει ενημερωθεί σχετικά. Εφ’ όσον ο πελάτης παραλάβει αμέσως το εμπόρευμα, ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν ή στον μεταφορέα από τη στιγμή τοποθέτησης του εμπορεύματος προ του μέσου μεταφοράς προς φόρτωση ανεξάρτητα από το εάν δώσαμε εμείς την εντολή στον μεταφορέα κατόπιν παραγγελίας του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω παραγόντων έξω από τη σφαίρα ευθύνης της εταιρίας, εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα για αποστολή. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και την περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Τον κίνδυνο κατά την μεταφορά φέρει σε κάθε περίπτωση ο πελάτης. Θα ασφαλίσουμε την αποστολή έναντι κλοπής, διάρρηξης, μεταφοράς, πυρκαγιάς πλημμύρας και άλλων κινδύνων, κατόπιν αιτήματος και εξόδων του πελάτη.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει το εμπόρευμα ο ίδιος ή δια ειδικού με δικά του έξοδα και κατά το δυνατόν πριν την μεταβίβασή κινδύνου για την ύπαρξη ελαττωμάτων ή ελλείψεως συμφωνηθέντων ιδιοτήτων.

Τμηματικές  παραδόσεις επιτρέπονται σε λογικό βαθμό.

Η πρόωρη και η μερική παράδοση είναι επιτρεπόμενες.

Οι προθεσμίες παράδοσης ξεκινούν με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ωστόσο όχι πριν την διευκρίνιση όλων των λεπτομερειών σχετικά με την εκτέλεση αυτής και όλων των λοιπών προϋποθέσεων από μέρους του πελάτη που θα πρέπει να συμφωνηθούν για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης. Αντίστοιχα ισχύουν και όταν έχει οριστεί συγκεκριμένη μέρα παράδοσης. Οι όροι παράδοσης θεωρείται ότι πληρούνται όταν τα εμπορεύματα έχουν φύγει εγκαίρως από το εργοστάσιο ή υπάρξει ενημέρωση ετοιμότητας για αποστολή στον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάσει την υποχρέωση του για συνεργασία (π.χ. λόγω καθυστέρησης ή άρνησης παραλαβής) δικαιούμαστε κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας συμμόρφωσης να λάβουμε οι ίδιοι όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβούμε σε παράδοση των προϊόντων ή να υπαναχωρήσουμε από το μέρος της παραγγελίας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα μας να απαιτήσουμε αποζημίωση για τη παραβίαση της σύμβασης ή αποζημίωση αντί της παροχής.

Εάν η παραλαβή δεν γίνει, δεν γίνει εγκαίρως ή δεν γίνει πλήρως, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε στην αποθήκευση ή την αποστολή των εμπορευμάτων με χρέωση και με κίνδυνο του πελάτη, κατόπιν αυτού θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν παραληφθεί.

Η υπέρβαση της προθεσμίας ή της συμφωνηθείσας ημερομηνίας για λόγους που δεν αφορούν τον πελάτη παρέχει το δικαίωμα στον πελάτη να μας καλέσει να δηλώσουμε εντός δύο εβδομάδων, εάν θα υπαναχωρήσουμε ή εάν σκοπεύουμε εντός ευλόγου προθεσμίας να προβούμε σε παράδοση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση από μέρους μας, δύναται ο πελάτης να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωσή της είναι άνευ συμφέροντος για τον πελάτη.

  1. Τιμές και όροι πληρωμής

Ελλείψει ειδικότερης συμφωνίας, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου χωρίς καμία μείωση ή αφαίρεση οιουδήποτε ποσού εκ μέρους του πελάτη. Οι τραπεζικές χρεώσεις καταβάλλονται από τον πελάτη και εξοφλούνται αμέσως. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, χρεώνουμε τόκους χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση με ποσοστό τουλάχιστον 8% πάνω από το βασικό τόκο υπερημερίας. Η διεκδίκηση αξιώσεων για περαιτέρω ζημία δεν αποκλείεται.

Όλες οι καταβολές χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν άλλες παροχές του πελάτη θα καταλογίζονται κατ΄ αρχάς στους τόκους και στα έξοδα και στη συνέχεια στις παλαιότερες απαιτήσεις μας.

Η παρακράτηση πληρωμής ή ο συμψηφισμός έναντι ανταπαιτήσεων επιτρέπεται μόνο εάν οι ανταπαιτήσεις είναι αδιαμφισβήτητες ή νομικά δεσμευτικές με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση που προκύψουν δικαιολογημένες αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα πληρωμής του πελάτη, όπως ενδεικτικά περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής, μη είσπραξης συναλλαγματικών και επιταγών, παύση πληρωμών, έναρξης διαδικασίας για την ρύθμιση χρεών, παράβασης των όρων πληρωμής ή σε περίπτωση συνδρομής περιστάσεων που δύνανται να υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, το σύνολο των δικών μας απαιτήσεων καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο, ακόμη και στην περίπτωση που δόθηκε παράταση. Περαιτέρω διατηρούμε το δικαίωμα να εκτελέσουμε εκκρεμείς παραδόσεις μόνο κατόπιν προεξόφλησης ή, εφόσον ορίσουμε κατάλληλη προθεσμία συμμόρφωσης, να υπαναχωρήσουμε από την σύμβαση και να απαιτήσουμε αποκατάσταση της ζημίας στη θέση της παροχής.

Σε περίπτωση που έως την ημέρα παράδοσης τροποποιηθεί η βάση υπολογισμού των τιμών, όπως ενδεικτικά τιμές ή/και το κόστος του υλικού, ή/και της παραγωγής ή/και του κόστους εργασίας διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε μονομερώς τις τιμές ανάλογα. Ωστόσο αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση που η προθεσμία παράδοσης είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών και για προσαρμογές τιμής μέχρι 10%. Για υψηλότερη προσαρμογή απαιτείται καινούρια συμφωνία για την τιμή. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μία τέτοια συμφωνία, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την σύμβαση εντός 14 ημερών κατόπιν γραπτής ειδοποίησης.

  1. Αναφορά ελαττωμάτων

Μικρές, τεχνικώς αναπόφευκτες αποκλίσεις στην ποιότητα, όπως το χρώμα, το πλάτος, το βάρος δεν θεωρούνται ελαττώματα. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται μικρή απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω όσον αφορά τον αριθμό παραδοτέων κομματιών,  έως και 10% της αξίας παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, για ελαττώματα που δεν επηρεάζουν αρνητικά ή επηρεάζουν μη ουσιωδώς την αξία ή/και την καταλληλότητα του παραδοθέντος αντικειμένου, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από ελαττώματα.

Για δημόσιες δηλώσεις, ιδιαιτέρως σε διαφημίσεις, υπέχουμε ευθύνη μόνον στην περίπτωση που τις προκαλέσαμε. Αξιώσεις για ελαττώματα λόγω μιας τέτοιας δήλωσης δύνανται να προβληθούν μόνον εφόσον η δήλωση επηρέασε ουσιωδώς την απόφαση του πελάτη για την αγορά. Εγγυήσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν οι προμηθευτές μας μέσω δηλώσεων εγγύησης, των σχετικών διαφημίσεων ή σε άλλου είδους έγγραφα σχετικά με το προϊόν δεν μας δεσμεύουν. Είναι δεσμευτικές αποκλειστικά για τον προμηθευτή που δήλωσε ότι αναλαμβάνει την εγγύηση.

Τα ελαττώματα πρέπει να μας αναφερθούν με έγγραφη γνωστοποίηση οχτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων προσδιορίζοντας τη φύση της έλλειψης. Ελαττώματα, τα οποία παρά την επιμελέστατη εξέταση δεν δύνανται να ανακαλυφθούν εντός της αυτής προθεσμίας, θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε εμάς χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ανακάλυψή τους. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των προθεσμιών, η εγγύηση λήγει. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο για 12 μήνες μετά την αγορά.

Εάν το παραδοθέν εμπόρευμα παρουσιάζει ελαττώματα ή δεν συμφωνεί με μία εγγυημένη ιδιότητα, θα άρουμε το ελάττωμα κατ΄ επιλογήν μας εντός κατάλληλης προθεσμίας και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη είτε με την βελτίωση του ιδίου, είτε με παράδοση εμπορεύματος ελεύθερου ελαττωμάτων (μεταγενέστερη εκπλήρωση). Εάν γίνουν τροποποιήσεις ή επισκευές στο ελαττωματικό προϊόν από τον πελάτη, απαλλασσόμαστε από την ευθύνη για τα ελαττώματα.

Εάν εμφανιστούν εκ νέου ελαττώματα στο εμπόρευμα ή η επισκευή ήταν ανεπιτυχής, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει μείωση της τιμής.

Το κόστος μεταφοράς, το οποίο προέκυψε από μια διαφορετική διεύθυνση παράδοσης από την αρχικώς συμφωνηθείσα, δεν θα γίνει αποδεκτό και δε θα επιβαρύνει την εταιρία.

Σε περίπτωση νομικού ελαττώματος δυνάμεθα αντί της άρσης του ελαττώματος με μεταγενέστερη εκπλήρωση να ζητήσουμε την λύση της σύμβασης.

Για αξιώσεις περί αποκατάστασης της ζημίας ισχύει κατά τα λοιπά το στοιχείο 6. Περαιτέρω αξιώσεις του πελάτη εξαιτίας ελαττωμάτων αποκλείονται.

  1. Ευθύνη

Για την αποκατάσταση ζημίας και για την αποκατάσταση τυχόν εξόδων εξαιτίας παραβίασης συμβατικών και εξωσυμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. εξαιτίας καθυστέρησης ή αδικοπραξίας) ευθυνόμαστε μόνον:

– για δόλο ή βαριά αμέλεια

– εξαιτίας υπαίτιας προσβολής της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, και της υγείας,

– εξαιτίας δόλιας αποσιώπησης ενός ελαττώματος ή

– σύμφωνα με τον νόμο για την ευθύνη από ελαττωματικά προϊόντα για σωματικές βλάβες και υλικές βλάβες σε προσωπικά αντικείμενα.

Οι ως άνω ρυθμίσεις δεν επιφέρουν μεταβολή του βάρους απόδειξης εις βάρος του πελάτη.

  1. Κατάσταση ανωτέρας βίας

Αλλαγές εκ μέρους του πελάτη καθώς και απρόβλεπτα, αναπόφευκτα γεγονότα για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι (όπως ενδεικτικά απεργίες και αποκλεισμοί, λειτουργικές διαταραχές, δυσκολίες στην προμήθεια υλικών και ενέργειας, καθυστερήσεις στις μεταφορές, ελλείψεις προσωπικού, ενέργεια και πρώτες ύλες, μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές, καθώς και δυσκολίες στην προμήθεια αδειών, ιδίως άδειες εισαγωγής και εξαγωγής) παρατείνουν τον χρόνο παράδοσης ανάλογα και μας παρέχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από την σύμβαση ολικά ή εν μέρει. Αυτό ισχύει επίσης εάν οι προμηθευτές μας αντιμετωπίζουν τα ίδια εμπόδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αξιώσεις αποζημίωσης δεν γίνονται αποδεκτές.

  1. Προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα από την επαγγελματική αλληλογραφία αποθηκεύονται στα συστήματα EDP μας και τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –αποκλειστικά για τους σκοπούς των παραγγελιών και συναλλαγών και της εκτέλεσης της παραγγελίας.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο

Ελλείψει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, ο τόπος παροχής όλων των υπηρεσιών από τις συμβάσεις προμηθειών είναι το εγγεγραμμένο γραφείο μας.
Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια του τόπου της έδρας μας. Παρά ταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του πελάτη.

Στο σύνολο των εννόμων σχέσεων μεταξύ ημών και των πελατών εφαρμόζεται αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο αποκλειομένων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG).

  1. Μερική ακυρότητα

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους σ΄ αυτούς τους Γενικούς Όρους πώλησης, παράδοσης και πληρωμής ή κάποιος όρος στα πλαίσια λοιπών συμφωνιών μεταξύ ημών και των πελατών είναι ή θα καταστεί άκυρος, δεν επηρεάζεται από αυτόν η εγκυρότητα των λοιπών όρων και των συμφωνιών.

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τυχόν άκυρο όρο με μία έγκυρη ρύθμιση που να πλησιάζει κατά το δυνατόν το οικονομικό αποτέλεσμα αυτού. Εάν μεμονωμένες διατάξεις αυτών των όρων παράδοσης είναι άκυρες εν όλω ή εν μέρει, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

 

Τι είναι το cookies;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.

Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

Cookies επίσκεψης (session cookies)
Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.